Regisztráció
Óraklub.hu

Garancia

Fontos! A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazó üzlet által szabályosan
kitöltött gyári nemzetközi garancia jeggyel, a hazai forgalmazó
garancia jegyével és a vásárlást igazoló blokkal érvényesítheti!


Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlô igazolása
(pl. dátummal és bélyegzôvel ellátott és a készülék adatait tartalmazó eredeti
számla vagy blokk) alapján pótolunk.

A fogyasztási cikk meghibásodása esetén:

A fogyasztó - választása szerint - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve,
ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek
a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzôdés súlyát és a szavatossági
jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra,
sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést
nem vállalta, vagy a kötelezettségének a (*) bekezdésben írt feltételekkel
nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelô árleszállítást igényelhet,
vagy elállhat a szerzôdéstôl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
.
• A csere bonyolítása a kereskedelmi egységben történik, a szerviz által
kiállított csereigazolással.
• Ha a cserére nincs lehetôség, a fogyasztó elállhat a szerzôdéstôl és kérheti
a fogyasztási cikk visszavásárlását.
• Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól
(üzembe helyezéstôl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,
a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a)
pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követô hat hónapon túl érvényesített
szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének idôpontja megállapításához
különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó szakvéleményt kérhet.

• A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
okozott kárt köteles a forgalmazónak megtéríteni, kivéve, ha az
áttérésre a forgalmazó magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt. (Ptk.306/A§)
• A fogyasztó a javítás iránti igényét a vásárlás helyén vagy a forgalmazó
által a jótállási jegyen feltüntetett szerviznél közvetlenül is érvényesítheti.
• A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történô
átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
Nem érvényesíthetô a jótállási igény az alábbi esetekben:

• a hiba nem rendeltetésszerű használat (*), szakszerűtlen tárolás, vagy
a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés, durva vagy gondatlan kezelés
következménye,
• a hibát nem a garanciajegyen feltüntetett szerviz által végzett, nem
rendeltetésszerű javítás vagy beállítás okozta,
• a vásárlás helye, címe, az óra típusa és az eladás dátuma nem szerepel
a garanciajegyen,
• nem vízálló óráknál a hiba oka vizesedés,
• mechanikai sérülésekbôl adódó hibák esetén
• üvegtörés esetén
• csat kopása és csat törése esetén
• szíj kopása és szíj szakadása esetén.
Továbbá nem terjed ki a jótállás a mindennapi használatból, gondatlan kezelésbôl
adódó külsô sérülésekre (karcok, kopás, elszínezôdés).
(*) Nem rendeltetésszerû használat esetén a jótállás illetve a szavatossági
jog semmis.

Használati útmutató:

A pontos idô beállítása: húzza ki a koronát kattanásig, állítsa be a pontos
idôt a korona forgatásával (óramutató járásával megegyezô irányban), majd
ütközésig nyomja vissza – ezzel elindítja az órát.
Dátumos órák dátumbeállítása a korona elsô kattanásig történô kihúzása
után lehetséges (óramutató járásával megegyezô irányban), a pontos idô
pedig a fentiekben leírtak szerint a második pozícióban állítható be.
Stopperes óra kezelése: a pontos idô beállítása a középsô koronával történik.
A stopper indítása és leállítása a felsô gomb, lenullázása pedig az alsó gomb
megnyomásával lehetséges (egyes típusoknál az indítás után az alsó gomb
megnyomásával részidô mérhetô).
Automata órák használata: Az óra működéséhez szükséges energia az óra
mozgatása során keletkezik, melyet a rugóhoz tárol. A teljes felhúzottság
eléréséhez minimum 8 óra folyamatos viselet szükséges. Ebben az esetben
az óra nyugalmi helyzetben még legalább 38 órán keresztül működik. Az
elindításhoz félig húzza fel az órát a középsô korona segítségével. Az óra
működése annak rendszeres mozgatása esetén folyamatos.
Használati tanácsok:

• Óvja óráját ütôdéstôl vagy éles tárgytól és közvetlen erôs mágneses tértôl.
• Védje magas (60 0C felett, pl. tűzô nap és szauna), valamint 10 0C alatti
tartós hômérséklettôl.
• Tartsa távol kémiai anyagoktól, mert a tok vagy a csat megrongálódhat,
vagy elszínezôdhet. Az óratok és a karcsat tisztítását csak puha ruhával
végezze!
• Az aranyozott csatú órákat alkalmi viseletre ajánljuk, a nem
megfelelôhasználatból eredô idô elôtti megkopásért felelôsséget nem vállalunk.